Επιχειρηματικότητα

#vazoumemprosta #Kaminis_enonei
Νίκη Αξιών Γιώργος Καμίνης

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Τι μας κρατάει πίσω

  1. δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση
  2. υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά
  3. επικρατούσα κουλτούρα για θέματα επιχειρηματικότητας

Πώς #vazoumemprosta

  1. Να μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ελληνική εγχώρια προστιθέμενη αξία
  2. Να αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα από την ανάπτυξή τους, με σκοπό να λειτουργήσουν ως βασικός πυλώνας μιας πολιτικής ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας

Πώς καινοτομούμε

Υιοθέτηση μιας αναπτυξιακής κουλτούρας με σκοπό την παραγωγική μεταρρύθμιση, μέσα από:

  1. την στήριξη της επιχειρηματικότητας της εξωστρέφειας ως βασικό μοχλό της ελληνικής οικονομίας.
  2. τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ του τομέα του εμπορίου/logistics, υπηρεσιών μπορεί να παράσχει ανάσα σε διαπεριφερειακό επίπεδο με ad-hoc αδειοδοτικές διαδικασίες μεγάλων και μεσαίων επενδύσεων με εξωστρεφή χαρακτηρισμό (και προσέλκυσης ξένων ιδίων κεφαλαίων) οι οποίες λιμνάζουν στο στάδιο της αδειοδότησης – χωροθέτησης με προϋποθέσεις επιλογής όπως

διασφαλισμένη χρηματοδότηση είτε από δανειοδοτικά κεφάλαια τραπεζών εξωτερικού ή εσωτερικού (αν υφίστανται πλέον) και ίδια κεφάλαια.

τη στήριξη της βιομηχανικής – βιοτεχνικής δραστηριότητα για προϊόντα υψηλής ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην οποία η χώρα μας εμφανίζει εμπορικά ελλείμματα

τη στήριξη επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία εργασίας και κεφαλαίου στη χώρα μας.

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναδειχθεί σε ένα βασικό πολιτικό μήνυμα, και χρειάζεται να διασυνδεθεί με ένα γενικότερο αναπτυξιακό όραμα στη λογική της βιωσιμότητας, όχι μόνο εντός των τριών βασικών πυλώνων της (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) αλλά να επεκταθεί και στην πολιτική-διακυβέρνηση, τον πολιτισμό και την (προσωπική – οικογενειακή – κοινοτική) ποιότητα ζωής (ευ ζειν). Η κοινωνική επιχείρηση αποτελεί το βασικό πυρήνα – μοντέλο όπου στη λειτουργία του ενσωματώνονται όλα τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας. Το μοντέλο αξιοποιεί τα επιχειρηματικά εργαλεία ενώ ενσωματώνει εσωτερικά και εξωτερικά τις κοινωνικές αξίες και τα κοινωνικά αποτελέσματα και τελικά παράγει κοινωνικό όφελος. Ο δημόσιος τομέας να δώσει κίνητρα και πλατφόρμες έκφρασης – εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της κουλτούρας /νοοτροπίας σύστασης τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Πρέπει γίνει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Ειδικότερα: